A Szezon asszisztja pontverseny hivatalos játékszabályzata

A promóció megnevezése: „Szezon asszisztja pontverseny játék” (a továbbiakban „Játék”)

A Játék szervezője: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft., 1139 Budapest, Fáy utca 27., cégjegyzékszám: 01-09-071123 adószám: 10438372-2-44, (a továbbiakban „Szervező”).

A Szervező megbízottja, azaz a Játék lebonyolítója: MorePeaks Kft, 1028 Budapest, Kolozsvár utca. 6.; cégjegyzékszám: 01-09-991456; adószám: 24121725-2-41, (a továbbiakban „Megbízott”)

 1. A Játékban résztvevők köre

A Szervező által szervezett promócióban kizárólag olyan természetes személy vehet részt,

 1. aki a 16. életévét betöltötte, és
 2. nem esik a játékszabályzat 14. pontjában meghatározott személyek körébe,
 3. rendelkezik magyarországi lakcímmel, amelyre a nyeremény nyertesség esetén kézbesíthető;
 4. rendelkezik utánpótlás korosztályba tartozó jégkorongozó családtaggal.

(a továbbiakban mint “Játékos“).

 1. A Játék teljes időtartama

A Játék 2017-11-09. Napjának 00:00:00 percétől 2018-04-15 napjának 23:59:59 percéig tart (“Játék Időtartama“).  

 1. A Játék mechanizmusa és a nyerés feltételei

Minden olyan személy, aki megfelel a jelen játékszabályzat 1. pontjában leírtaknak, úgy vehet részt a Játékban, hogy  

 • a Játék Időtartama alatt ellátogat a gyerehokizni.hu/a-szezon-asszisztja aloldalra. A Játék, valamint a jelen játékszabály a gyerehokizni.hu oldalán (továbbiakban „weboldal”) elérhető, a gyerehokizni.hu/szezon asszisztja/jatekszabaly aloldal alatt; majd
 • a Játékos a neve és az e-mail címe megadásával, valamint egy jégkorongos tematikájú fénykép, video vagy írásos beszámoló feltöltésével, a beküldött tartalmon szereplő jégkorong csapat megjelölésével regisztrál a weboldalra. A Játékos a regisztrációval a jelen játékszabályzat feltételeit magára nézve kötelezőként elfogadja. Figyelem! A 14 éven aluli (tehát kiskorúságára tekintettel cselekvőképtelen) Játékos esetén a törvényes képviselőjének kell a regisztrációt elvégeznie.

 

A tartalmakat beküldő Játékosok közül összesen 10 nyertes kerül kisorsolásra, akik eltérő nyereményekben részesülnek.

A Megbízott által nem kívánatosnak minősített tartalmak (obszcén, pornográf, gyűlöletkeltő tartalmak) moderálása után az összes beküldött videó a Játék során a facebook.com/gyerehokizni Facebook oldalon és a Gyerehokizni.hu Instagram oldalán kerül megosztásra. A Játékos a regisztrációval automatikusan hozzájárul ehhez a megosztáshoz.

Egy Játékos korlátlan mennyiségű tartalmat tölthet fel, és egy Játékos a Játék Időtartama alatt csak egyszer lehet nyertes.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával (a Játékos törvényes képviselője ebből a szempontból nem minősül harmadik személynek). Amennyiben nem saját maga (vagy a törvényes képviselője) által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, és a Megbízott mindennemű felelősségét kizárja. 

 

 1. A nyeremények sorsolása 

A Játék Időtartama során minden hónapban 1 db nyertes tartalom kerül kiválasztásra.

A Játék lezárultakor a Megbízott összesen 3 db nyertest hirdet ki.

A sorsoláson azon Játékosok vesznek részt, akik a jelen játékszabály 3. pontjában foglaltaknak eleget tettek. A nyeremények kihirdetésére a Megbízott által 2018-04.17-én 12:00-kor kerül sor e-mailes értesítő segítségével a nyertes kluboknak.

A Játék Időtartama alatt az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra:

 • összesen 6 db, 50.000,- Forint értékű minikapu
 • összesen 3 db, 30.000,- Forint értékű balance board
 • összesen 1 db, 200.000,- Forint értékű ütőalakú képességfejlesztő eszköz
 • összesen 1 db, 300.000,- Forint értékű forgótárcsás képességfejlesztő eszköz

 

 1. A Játékban a Játék Időtartama alatt, kizárólag a Játékszabályzatnak minden szempontból megfelelő Játékosok vesznek részt. Szervező, illetve annak Megbízottja a Játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja a nyertes Játékosokat, és amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett nyertes Játékos a Játékból kizárható.
 2. A Játékosok nyereményre való jogosultságukkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.
 3. Amennyiben a Játék során visszaélés, csalás, sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, mind a Szervező, mind a Megbízott fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse/törölje és/vagy a sportszerűtlen Játékost kizárja a Játékból. A Játékos kártérítésre vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem jogosult, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező kizár.
 4. A Szervező a nyereménysorsolást követő 3 napon belül e-mailben értesíti a sorsolás nyerteseit, majd válaszuk alapján rögzíti pontos adataikat (név, lakcím, telefonszám), valamint tájékoztatja a nyerteseket a nyeremény átvételének részleteiről. Az értesítő e-mail a kiküldéssel akkor is közöltnek minősül, ha a nyertes azt ténylegesen nem kapja meg. A Szervező a regisztráció során megadott e-mail címen egy alkalommal kísérli meg a kapcsolatfelvételt és a címegyeztetést a nyeremény átadásához.

A nyertesek neve a facebook.com/gyerehokizni oldalon, a sorsolást követően megjelenik. A Játékosok a Játékba való regisztrációval [3.1 ii.) pont] automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzatot, és ezzel egyidejűleg automatikusan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy nevük a fent említett felületen megjelenjen.

 1. A nyeremények átvételére kizárólag a nyertes személyes adatainak fentiek szerinti rögzítését követően kerülhet sor a nyertességről szóló értesítés után, az alábbiak szerint:

A tárgyi nyeremények postai úton jutnak el a kisorsolt nyertesekhez, és a nyertes értesítését követő 30 napon belül feladásra kerülnek.

A Játékosok vállalják, hogy nyertesség esetén jogosultságukat személyi azonosító okmánnyal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy nyereményük átadása a nyertességről való értesítést követően 30 naptári napon belül megtörténjen. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervező a 4. pontban foglaltak szerint jár el.

 1. Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a nyertes Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
 2. A cselekvőképességében kiskorúság miatt korlátozott nyertes a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 3. A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények átvételével kapcsolatos költségek (pl. a mérkőzésre való utazás költsége) a nyertest terhelik. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező személyi jövedelem adó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóság részére.
 4. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

– a Szervező, illetve a Megbízott vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja);

– a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők (beleértve a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. magyarországi üzleteinek alkalmazottait,) és azok közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja).

 1. A Játék részét képező, esetleges telefonos adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért sem a Szervező, sem a Megbízott semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem folytatnak. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal.
 2. A Játékosok Játékban való részvételükkel feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a Játék nyerteseként
 • személyes adataik (név, e-mail cím) megőrzésre kerüljenek;
 • nevüket a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint marketing célokra felhasználja;
 • személyes adataikat (név, e-mail cím) a Szervező a későbbiekben kizárólag saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára felhasználja;
 • róluk és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező és/vagy megbízottja akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhat;
 • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését.
 1. Amennyiben a Játékos a regisztráció során ehhez külön hozzájárul, a Szervező a Játékos által feltöltött tartalmat díjmentesen, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül saját termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos marketing tevékenysége során felhasználhatja (így különösen a saját Facebook és Instagram oldalán nyilvánosságra hozhatja) a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.
 2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező által végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos részletes információkat a Szervező alábbi elérhetőségen hozzáférhető adatkezelési tájékoztatója tartalmazza: (https://gyerehokizni.hu/adatkezeles/). A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy a promócióban való részvétellel és adatai megadásával a Játékosok adatai a Szervező adatbázisába kerülnek, amelyek kezelését és feldolgozását a Szervező végzi, az adatbázist tartalmazó szerver a Megbízott tulajdonában van, de az adatbázis weboldalról történő exportálását kizárólag a Szervező végzi. Az adatok megadása önkéntes. A Szervező, mint adatkezelő ezeket az adatokat kizárólag saját marketing tevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel, az alábbi elérhetőségen található adatkezelési tájékoztató szerint: (https://gyerehokizni.hu/adatkezeles/). Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Az adatkezelés bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, a nyilvántartási szám: folyamatban.

 1. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglaltakat indokolt esetben bármikor egyoldalúan megváltoztathassa vagy visszavonja.
 2. A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen játékszabályzattal kapcsolatban vagy azok alapján a Játékos, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. A Szervező a regisztráció hiányosságáért, hibájáért, a kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal. A Játék során fellépőhibákért, a kézbesítés elmaradásáért, Szervezőn és Szervező Megbízottján kívül álló okok miatt a Szervező és a Szervező Megbízottja nem felelős, és kizár mindennemű kártérítési igényt a Játékban való részvétel során.
 3. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a Nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy ilyen előre nem látható, a Nyeremények átadásának meghiúsulását eredményező okok miatt a nyereményeket bármikor megváltoztassa, vagy visszavonja.
 4. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy visszavonja vagy megszüntesse a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag illetve a jelen játékszabályzatot vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre, illetve a játékszabályzat módosításra kerül a Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy ennek tényét előzetesen nyilvánosságra hozza a weboldalon. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat, felvilágosítást kizárólag Megbízott útján, a weboldalon ad.
 5. Jelen játékszabályra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
 6. A Játékosok a Játékban való részvételükkel jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. Szervező és a Megbízott rögzíti, hogy 2017.11.08. napját követően a Játékkal, illetve a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjában elfogadni. A Játékkal kapcsolatban a jogi út kizárva.

Budapest, 2017-11.08

 

MorePeaks Szolgáltató Kft.

Megbízott